Patientjournal – det juridiske

Journalføringspligt og -ansvar

Pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient.

Furesø Hørecenter opbevarer patientjournaler i henhold til gældende lovgivning.

Patientjournal

Ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om borgerens tilstand, den planlagte og udførte behandling mv., herunder hvilken information, der er givet, og hvad borgeren på den baggrund har tilkendegivet.

Optegnelser, der i øvrigt indeholder oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om borgeren, er også en del af patientjournalen. Furesø Hørecenter udfører udelukkende patientjournaler elektronisk, og ikke på papir.

Opbevaring af patientjournaler

Patientjournaler skal opbevares i mindst 5 år for et privat hørecenters vedkommende.

Læs mere: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.) 

Har du spørgsmål til din patientjournal, er du altid velkommen til at kontakte os.

Skal vi ringe dig op?